Intakegesprek
Een eerste kennismaking begint met een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Ik verzoek u daaraan voorafgaand het intakeformulier hieronder in te vullen.

Intakeformulier Nederlands

Intake form English

Intakeformulier Nederlands

Intake form English

Uurtarief
Het door Advocatenkantoor Westerpark gehanteerde uurtarief bedraagt € 125,- exclusief BTW. Dit tarief ligt ver onder het landelijk gemiddelde. De reden hiervoor is dat Advocatenkantoor Westerpark onnodige tariefverhogende kosten, zoals een hoge huur en personeel, beperkt waar mogelijk, en daardoor de toegang tot het recht laagdrempelig houdt. Indien de aard van de zaak zich daarvoor leent zijn ook vaste prijsafspraken mogelijk.

Gefinancierde rechtsbijstand
Indien uw inkomen en vermogen voldoet aan de voorwaarden van de Wet op de Rechtsbijstand, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat u de advocaat voor zijn/haar werkzaamheden geen uurtarief maar een eigen bijdrage verschuldigd bent. Advocatenkantoor Westerpark staat cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand uiteraard bij. Om te zien of u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtsbijstand kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.Na afloop van de behandeling van uw zaak vindt altijd een toets plaats door de Raad voor Rechtsbijstand of de verleende toevoeging van de advocaat wel terecht was. Indien u bijvoorbeeld een groot bedrag toegekend wordt als gevolg van een procedure of als gevolg van onderhandelingen dan kan het zijn dat u achteraf niet meer in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand en u uw advocaat alsnog met terugwerkende kracht per uur moet betalen. Tijdens het eerste gesprek wordt hier uitleg over gegeven.

Overige kosten
Naast de hier genoemde kosten kunnen nog andere kosten in rekening gebracht worden: bij het starten van een gerechtelijke procedure kunnen door het gerecht kosten in rekening gebracht worden, zgn. griffierecht om de zaak te behandelen. Ook kunnen kosten gemaakt worden voor het opvragen van voor de behandeling van de zaak noodzakelijke gegevens, bijvoorbeeld medische informatie of uittreksels (GBA, Kamer van Koophandel).

PGP (versleutelde berichten)
Voor het versturen en ontvangen van versleutelde emailberichten gebruikt het kantoor PGP. Voor de openbare PGP sleutel van Advocatenkantoor Westerpark,
klik hier.

Klanttevredenheid
Indien u een beoordeling wilt geven van de kwaliteit van dienstverlening dan verzoek ik u om het
klanttevredenheidsformulier in te vullen dat zal verschijnen door er op te klikken.

Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor hanteert de volgende algemene voorwaarden.

 1. Advocatenkantoor Westerpark is een eenmanszaak (hierna: de eenmanszaak) naar Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door medewerkers van de eenmanszaak en op alle rechtsverhoudingen van de eenmanszaak met derden.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Advocatenkantoor Westerpark te zijn verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 3. Een opdracht aan de eenmanszaak wordt uitsluitend dan geacht te zijn aanvaard, indien de eenmanszaak of een van de personen die voor haar werkzaam zijn, dit schriftelijk van de cliënt bevestigd heeft gekregen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Westerpark is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de eenmanszaak aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de door de eenmanszaak afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de eenmanszaak in verband met die verzekering draagt.
 5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Westerpark, vrijwaart de cliënt de eenmanszaak voor en tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die Advocatenkantoor Westerpark lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-) vordering en/of aanspraak, die een derde op enig moment op Advocatenkantoor Westerpark mocht hebben of jegens het kantoor mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Advocatenkantoor Westerpark, voor de cliënt, en/of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Advocatenkantoor Westerpark.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Advocatenkantoor Westerpark zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van te voren overleggen met de opdrachtgever. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Door Advocatenkantoor Westerpark ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
 8. Advocatenkantoor Westerpark is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor door Advocatenkantoor Westerpark ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden. Advocatenkantoor Westerpark is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. De cliënt is aan Advocatenkantoor Westerpark een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd door Advocatenkantoor Westerpark vastgesteld. Daarnaast is de cliënt aan Advocatenkantoor Westerpark verschuldigd 6 % van het honorarium aan vaste kantoorkosten (waaronder te verstaan de kosten van telefoon, fax, fotokopieën en porti), de verschotten die door Advocatenkantoor Westerpark ten behoeve van de cliënt worden betaald. Over alle verschuldigde bedragen dient de cliënt de verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief.
 10. In beginsel wordt ten behoeve van alle werkzaamheden en onkosten een voorschotnota of maandelijks tussentijdse declaraties in rekening gebracht. De voorschotnota’s worden met de tussentijdse declaraties verrekend.
 11. De declaraties (c.q. nota’s) dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Advocatenkantoor Westerpark het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen, vanaf de 15e dag na de factuurdatum. Bovendien is de eenmanszaak gerechtigd om, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt de werkzaamheden op te schorten of te staken.
 12. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, waaronder niet betaalde declaraties, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 13. De rechtsverhouding tussen cliënt en Advocatenkantoor Westerpark, of andere derde is onderworpen aan het Nederlandse recht. De uit die rechtsverhouding voortvloeiende geschillen zullen, voor zover de Geschillencommissie Advocatuur zich niet bevoegd acht, uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.